รับสอนคณิตศาสตร์ 085-556-9966

ติวคณิตศาสตร์ติวคณิตศาสตร์ 085-556-9966

รับสอนคณิตศาสตร์โดยทีมติวเตอร์จุฬา 85% ของนักเรียนที่มาเรียนกับเรา มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว เพราะการเรียนแบบตัวต่อตัวกับเรา สามารถเจาะลึกเฉพาะส่วนที่เข้าใจยาก และยังไม่เข้าใจได้ตรงจุดกว่าการเรียนในแบบปกติ

———————————————————————————————————————————————————————-

คณิตศาสตร์ระดับอนุบาล

หลักสูตร

ติวเพื่อสอบแข่งขัน

ติวสอบเข้า ป.1

ติวเข้าสาธิต สอนการบ้าน

ติวเนื้อหาและแบบฝึกหัด

ปรึกษาวางแผนการเรียน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล

การเขียนตัวเลขอารบิก เลขไทย การนับเลข

ความเหมือน-ความต่าง ขนาด รูปร่าง สี

น้ำหนัก การตวง ชั่ง วัด

การเปรียบเทียบปริมาณมากกว่า-น้อยกว่า

การเรียงลำดับตัวเลข การจำแนกสิ่งของเป็นประเภทและหมวดหมู่

การบวกลบเลขเบื้องต้น

การรู้จักวัน เดือน ปี ภาษาไทย อังกฤษ

ติดต่อสมัครเรียนทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 085-556-9966

ติวอนุบาล

คณิตศาสตร์ระดับประถม

หลักสูตร

ติวเพื่อสอบแข่งขัน

ติวสอบเข้า ม.1

ติวสอบสมาคมคณิตศาตร์

ติว O-Netโอเน็ต

ติวเพิ่มเกรด

ติวการบ้าน

ติวเนื้อหาและแบบฝึกหัด

ปรึกษาวางแผนการเรียน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับประถม

จำนวนนับ และ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

สมการ และการแก้สมการ

ตัวประกอบของจำนวนนับ

มุมและส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน

ทิศและแผนผัง

เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

ทศนิยม การบวก ลบ คูณทศนิยม การหารทศนิยม

รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลมบทประยุกต์ รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ติดต่อสมัครเรียนทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 085-556-9966

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับอนุบาล

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 200.- 200.-
2 คน/ครั้ง 150.- 300.-
3 คน/ครั้ง 120.- 360.-

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับอนุบาล (เนื้อหา inter)

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 250.- 250.-
2 คน/ครั้ง 200.- 400.-
3 คน/ครั้ง 170.- 510.-

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับประถม

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 200.- 200.-
2 คน/ครั้ง 150.- 300.-
3 คน/ครั้ง 120.- 360.-

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับประถม (เนื้อหา inter)

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 250.- 250.-
2 คน/ครั้ง 200.- 400.-
3 คน/ครั้ง 170.- 510.-

———————————————————————————————————————————————————————-

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น

หลักสูตร

ติวเพื่อสอบแข่งขัน

ติวสอบเข้า ม.4

ติวสอบ สอวน.

ติวสอบ สสวท.

ติวสอบ พสวท.

ติวเพิ่มเกรด

ติวการบ้าน

ติวสอบ O-Net โอเน็ต

ติวเนื้อหาและแบบฝึกหัด

ปรึกษาวางแผนการเรียน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น

การเขียนตัวเลขแทนจำนวน

ระบบจำนวนเต็ม

สมบัติของจำนวนนับ

เศษส่วน ทศนิยม

อัตราส่วนและร้อยละ

คู่ลำดับและกราฟ

การนำเสนอข้อมูล

เส้นตรงและมุม

เส้นขนาน

ความคล้าย ความเท่ากันทุกประการ

วงกลม

การวัดและการประมาณ

ความยาวพื้นที่และปริมาตร ปริมาตรและพื้นที่ผิว

จำนวนจริง

เลขยกกำลัง

พหุนาม

สมการและอสมการ

สมการกำลังสอง

ระบบสมการเชิงเส้น

พาราโบรา

สมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ความน่าจะเป็น และสถิติ

ติดต่อสมัครเรียนทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 085-556-9966

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

หลักสูตร

ติวเพื่อสอบแข่งขัน

ติวสอบรับตรงจุฬา

ติวสอบรับตรงธรรมศาสตร์

ติวสอบรับตรงม.เกษตร

ติวสอบรับตรงมหิดล

ติว PAT 1

ติว CU-AAT

ติว SAT part Math

ติวเนื้อหาและแบบฝึกหัด

ปรึกษาวางแผนการเรียน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย

เซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์

เรขาคณิตวิเคราะห์

ความสัมพันธ์

ภาคตัดกรวย

ฟังก์ชั่น

ตรีโกณมิติ

เอ็กซ์โพเนนเชียล

เมทริกซ์

กำหนดการเชิงเส้น

เวกเตอร์

จำนวนเชิงซ้อน

ลำดับและอนุกรม

ลิมิตและความต่อเนื่อง

อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น

การอินทิเกรต

เรียงสับเปลี่ยน

ความน่าจะเป็น เลขดัชนี สถิติ

ติดต่อสมัครเรียนทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 085-556-9966

ติวคณิตศาสตร์

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับมัธยมต้น

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 250.- 250.-
2 คน/ครั้ง 200.- 400.-
3 คน/ครั้ง 170.- 510.-

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับมัธยมต้น (เนื้อหา inter)

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 300.- 300.-
2 คน/ครั้ง 250.- 500.-
3 คน/ครั้ง 200.- 600.-

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับมัธยมปลาย

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 250.- 250.-
2 คน/ครั้ง 200.- 400.-
3 คน/ครั้ง 170.- 510.-

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับมัธยมปลาย (เนื้อหา inter)

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 300.- 300.-
2 คน/ครั้ง 250.- 500.-
3 คน/ครั้ง 200.- 600.-

———————————————————————————————————————————————————————-

ติวคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร

ติวเพื่อสอบแข่งขัน

ติว stat / สถิติ

ติวแคลคูลัส ติว calculus

ติว Math 1 2 3

ติว Math for Engineer

ติว Math for Business

ติวเนื้อหาและแบบฝึกหัด

ปรึกษาวางแผนการเรียน

ติดต่อสมัครเรียนทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 085-556-9966

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 300.- 300.-
2 คน/ครั้ง 250.- 500.-
3 คน/ครั้ง 200.- 600.-

อัตราค่าเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (เนื้อหา inter)

จำนวนน้อง ๆ       ราคา/ชม./คน              ราคารวมต่อชั่วโมง      
1 คน/ครั้ง 350.- 350.-
2 คน/ครั้ง 300.- 600.-
3 คน/ครั้ง 250.- 750.-

———————————————————————————————————————————————————————-

ติวเตอร์จุฬา

เสียงตอบรับจากผู้ปกครอง 

ติวเตอร์จากที่นี่มีความรับผิดชอบมากค่ะ เค้าจะมีเทคนิคและวิธีการสอนที่ดึงดูดความสนใจเด็กเล็ก ๆ ให้สนใจฟังได้ ถ้าแม่สอนเองก็ไม่ไหวค่ะ บางทีลูกกับเราใกล้ชิดกันมากเกินไป เค้าจะไม่ค่อยฟังแม่ค่ะ เลยไว้วางใจให้ที่นี่ช่วยดูแลแทนค่ะ”

ผู้ปกครองของน้องออม น้องออมเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้าสาธิต

สอบติด ป.1 สาธิตจุฬา

“ที่นี่ส่งติวเตอร์มาสอนที่บ้านก็เลยจัดเวลาให้ลูกเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะ การสอนที่นี่เค้าดูแลดีค่ะ ถ้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวนี้เห็นพัฒนาการของน้องพัด น้องพัดชอบเรียนเลขมากขึ้น เมื่อก่อนเค้าเกลียดวิชาคณิตศาสตร์ แต่เดี๋ยวนี้กลับบ้านเค้าให้คุณแม่หาโจทย์ให้เค้าทำเพิ่มอีกด้วยค่ะ”

ผู้ปกครองของน้องพัด น้องพัด สาธิตรามคำแหง

“เมื่อก่อนน้องยูโร่ซนมากและไม่สนใจเรียนเลยค่ะ เค้าจะห่วงเล่น แต่เดี๋ยวนี้หลังจากเรียนแบบตัวต่อตัวน้องมีสมาธิยาวนานขึ้น และดูเค้ามีความสุขกับการเรียนมากค่ะ”

ผู้ปกครองของน้องยูโร่ น้องยูโร่ นานาชาติร่วมฤดี

tutorchulaติดต่อสมัครเรียนทางโทรศัพท์ได้โดยตรง 085-556-9966

———————————————————————————————————————————————————————-

เรียนภาษาอังกฤษอนุบาล 085-556-9966 คลิกเลย

รับสอนภาษาอังกฤษอนุบาล

Posted on under Uncategorized